อบรมเข้มนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ

สพฐ.จั ดอบรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศกว่า 400 คน ณ โรงแรมอะเดรียติก กทม. ระหว่างวันที่20-23 มีนาคม 2555 โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู่่ตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร IT และหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันํธ์ ให้มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้น ในการอบรมครั้งนี้่จะได้นำไปขยายผลอบรมให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.